Bột nền Gelato

• Bột kem nền là quả tim và cấu trúc thiết yếu của Gelato.
• Là nhân tố nền tảng quan trọng nhất của việc sản xuất Gelato
• Giữ vai trò then chốt trong việc hình thành sản phẩm có chất lượng cao

Chức năng của Bột kem nền:
✓ Kéo dài thời gian sử dụng
✓ Bảo đảm chất lượng đồng nhất
✓ Bảo đảm dịch kem được trộn đều và cân bằng tốt nhất
✓ Hỗ trợ việc sản xuất Gelato – Sorbetto dễ dàng hơn

Scroll to Top